Skip to content
Fútbol Club Sant Celoni

REGLAMENT RÈGIM INTERN

PRESENTACIÓ 

El FUTBOL CLUB SANT CELONI és una associació privada amb personalitat jurídica i capacitat d’obrar i d’actuar, sense ànim de lucre, format per persones físiques, els objectius bàsics del qual són el foment, el desenvolupament i la pràctica continuada de l’activitat física i esportiva, que es regeix pels seus estatuts, per les disposicions de la Llei de l’esport i les normes reglamentàries que la despleguin i la normativa de la Federació Catalana de futbol, així com pels reglaments aprovats per l’Assemblea General del club. 

En aquest sentit, el present reglament va ser aprovat per unanimitat dels socis i sòcies presents a l’assemblea celebrada el 10 de maig de 2018. 

OBJECTIUS 

El present Reglament de Règim Intern té per objectiu regular l’organització i el funcionament del FUTBOL CLUB SANT CELONI, d’acord amb els seus estatuts i amb els valors esportius i formatius que persegueix, entre els que destaquen el RESPECTE, el COMPROMÍS, l’ESFORÇ i el TREBALL EN EQUIP.  

NORMES BÀSIQUES  

La família del FC SANT CELONI està formada per un nombre molt elevat de persones, per aquest motiu, jugadors/es, entrenadors/es, coordinadors, delegats/des, socis/es, pares, mares i familiars, voluntàries i voluntaris, directius i en general totes aquelles persones que es relacionen amb el club, tenen uns drets i uns deures i estan obligats al compliment del present Reglament.   

La manca de compliment d’aquest Reglament comportarà l’actuació corresponent per part del Club, i aquest document és una garantia del coneixement amb antelació d’aquelles actituds contraries a l’esperit i els valors del FC SANT CELONI i que poden comportar una sanció.  

La Comissió Disciplinaria de la Junta Directiva, coneixerà de tots aquells casos contemplats en aquest Reglament i correspon a la Junta Directiva resoldre totes aquelles qüestions que no estiguin previstes en el mateix.  

El present Reglament habilita a la Junta Directiva del FC SANT CELONI per imposar a les persones directament responsables, les pertinents sancions i, en casos d’extrema gravetat, per expulsar-los del Club. Així mateix, el FC SANT CELONI entén que amb el transcurs del temps i prenent com a base les noves situacions que puguin produir-se, s’hauran d’introduir les corresponents variacions i/o ampliacions del Reglament, per la qual cosa, sempre s’hauran de tenir en compte les opinions i experiències de qualsevol component del FC SANT CELONI. 

Per a els objectius del club,  El Per dur a terme aquest pla, el Futbol Base del FC SANT CELONI ha creat una estructura organitzativa composta per un director esportiu del futbol base (òrgan de govern), coordinadors (òrgans executius), entrenadors (funció de docència esportiva), delegats i personal auxiliar (equip de suport) del FC SANT CELONI que, basant-se en l’objecte fonamental d’actuació anteriorment exposat i recolzant- se en una sèrie de procediments d’actuació, tenen al seu càrrec les següents responsabilitats bàsiques:   

 1. La formació tant de caràcter esportiu  com humà de tots els components dels equips al seu càrrec.
 2. La gestió, seguiment i control d’equips i jugadors, a totes les categories i edats.
 3. La representació del FC SANT CELONI davant la Federació Catalana de Futbol i les competicions i/o actes que s’organitzin.
 4. Mantenir el prestigi esportiu del FC SANT CELONI, a cada categoria i competició a les quals participi qualsevol equip al seu càrrec.

A tots els efectes, dirigents, coordinadors, entrenadors, delegats, personal auxiliar del FC SANT CELONI, jugadors i pares/mares o tutors seran responsables directes de les accions possibles realitzades i de l’incompliment per part d’aquestes persones anomenades anteriorment, de qualsevol de les obligacions recollides en el reglament i especialment les relatives a:   

OBLIGACIONS 

 • El respecte i compliment de les normes i reglaments de la competició.
 • El compromís i la dedicació en el desenvolupament de l’activitat esportiva.
 • El respecte de la imatge personal i del FC SANT CELONI        

ENTRENADORS

DRETS DELS ENTRENADORS

 • Rebre informació necessària pel desenvolupament del seu càrrec 
 • Estar informats dels assumptes generals del Club, dins l’àmbit de les seves competències 
 • Disposar de les instal·lacions i el material necessari per exercir les seves tasques, d’acord amb les normes que regulen el seu ús. 
 • Rebre formació per al desenvolupament de la seva tasca com entrenador.
 • Disposar de l’equipatge oficial del Club.
 • Presentar peticions, suggeriments i queixes d’ordre esportiu formulades directament davant del responsable designat.
 • Ser restituït de les despeses generades en l’exercici de les seves funcions, d’acord amb el que estableix el pla de voluntariat. 

DEURES DELS ENTRENADORS

 • Aplicar el present Reglament de Règim Intern, en el nivell de la seva competència.
 • Exercir les seves funcions d’acord amb el present Reglament de Règim Intern i a les directrius fixades per l’àrea de metodologia.
 • Mantenir una conducta respectuosa en la seva relació amb les persones que formen part del club, especialment amb els jugadors i jugadores.
 • Representar al club amb dignitat en la seva relació amb altres clubs o estaments, respectant especialment als àrbitres i adversaris.
 • Participar, excepte causa degudament justificada, en totes les activitats programades, així com en les que sigui degudament convocat.
 • Programar la temporada en col·laboració amb la coordinació i l’Àrea de Formació/Metodologia.
 • Preparar i dirigir les sessions i els partits amb l’antelació necessària, respectant les instruccions de l’àrea de metodologia i la planificació.
 • Portar sempre l’equipament esportiu adequat a l’activitat que s’hagi de dur a terme (entrenament, partit, acte del club), d’acord amb les instruccions dels responsables.
 • Atendre les consultes dels esportistes, estimular el seu esforç i afavorir la convivència i el desenvolupament de tots els valors propis del Club.
 • Mantenir, dins de la seva competència, la vigilància, ordre i neteja dels espais i material utilitzats durant les diferents activitats.
 • Vetllar pel material esportiu que s’utilitzi i ser responsables del mateix des del seu inici fins a la recollida.
 • Ser el màxim responsable durant l’estada dels jugadors dins del recinte esportiu, per a realitzar les activitats pròpies del club.
 • Romandre a les instal·lacions fins que tots els jugadors estiguin fora, o sota la custòdia dels seus pares o tutors, excepte autorització de la coordinació.
 • Controlar especialment els vestidors, evitant actituds impròpies dels esportistes, fins que l’últim jugador abandoni els mateixos.
 • Comunicar immediatament al coordinador general, o al membre de la Junta Directiva responsable de l’Àrea Esportiva, l’existència de qualsevol incidència que pugui afectar la normal marxa de l’equip sota la seva direcció.
 • Comunicar a la comissió disciplinària de la Junta Directiva totes les incidències, que siguin susceptibles d’incompliment del present Reglament, per a la seva oportuna valoració.
 • Consensuar prèviament  amb la coordinació tots aquells tests, qüestionaris, normes de vestidor particulars i/o altres similars, que vulgui aplicar al seu equip, així com reunions i/o lliurament de documentació a  pares, mares o tutors legals dels jugadors.
 • Informar degudament i puntualment als pares i/o tutors legals dels horaris de partits, entrenaments, actes i/o altres esdeveniments que afectin al seu equip.
 • No fer us de telèfon mòbil durant el temps d’entrenament, partit o reunió.
 • No fer declaracions o manifestacions despectives de forma pública.
 • Tenir cura en la utilització de les xarxes socials pel que fa comentaris o publicacions que es refereixin a les activitats o membres del club, o d’altres clubs o estaments.
 • Informar al club de qualsevol altra vinculació amb altres clubs esportius, que pugui afectar la seva vinculació amb el FC SANT CELONI. El club es reservarà el dret a permetre aquestes vinculacions o a no fer-ho.
 • Prohibició absoluta d’oferir o autoritzar la participació de jugadors del club en entrenaments, partits o activitats  d’altres entitats sense consentiment exprés dels responsables esportius del club.

JUGADORS

DRETS DELS JUGADORS   

 • El/La jugador/a té dret a rebre una formació que li permeti el desenvolupament de la seva personalitat.  
 • Tots els jugadors/es tenen dret a les mateixes oportunitats. No hi haurà més limitacions que les derivades del seu aprofitament o de les seves aptituds per l’esport.  
 • Per assegurar aquest dret, el Futbol Base del FC SANT CELONI es compromet a facilitar: a. Un entrenador per equip i un ajudant. b. Instal·lacions esportives adequades. c. Equipament esportiu. d. Un horari d’entrenament. e. Material esportiu necessari  per partits i entrenaments. f. La participació de tots els equips en competicions oficials, excepte  que la categoria no ho permeti. g. La correcta educació esportiva que contribueix a completar la formació integral del jugador/a.  
 • Tenen dret a que es respecti la seva integritat física, moral i la seva dignitat personal, no poden ser objecte de abusos físics o morals.  
 • Tots els membres del Futbol Base del FC SANT CELONI estan obligats a respectar els drets dels jugadors/es que queden redactats en el present document de Reglament de Regim Intern.
 • Participar en els partits en nombre de minuts mínim fixat pel Reglament de  la Federació Catalana de Futbol i pel seu entrenador, en funció de l’actitud, esforç i aptituds mostrades en els entrenaments, sempre i quan no es trobi sancionat d’acord a qualsevol dels punts exposats en el present Reglament de Règim intern o no sigui convocat.
 • Tenir tècnics titulats que treballaran amb planificacions i tasques adequades a cada nivell.   

 DEURES DELS JUGADORS   

 • Assistir als entrenaments prèviament establerts, esforçant-se i obligant-se a aprendre i millorar en tots els aspectes.
 • Estar completament equipats i preparats per donar inici a l’entrenament amb puntualitat.
 • Assistir a tots els partits als quals estiguin convocats i amb l’antelació determinada per l’entrenador, amb l’equipació esportiva oficial del FC SANT CELONI. Sent l’equipament esportiu el principal element identificador.
 • Es considera molt important l’aspecte del jugador/a en els partits, (tant abans, durant, com després), i en actes on vagi en representació del FC SANT CELONI.
 • Els uniformes i equipatges del FC SANT CELONI hauran d’estar sempre en un bon estat de conservació. 
 • Justificar les absències als entrenaments i partits en aquells casos en els que no pugui acudir per causes de força major, havent-ho de comunicar al seu entrenador amb la deguda antelació (mínim d’un dia previ a la celebració d’un partit i de 5 hores per a l’entrenament).
 • És condició indispensable que el jugador/a sigui puntual tant a la hora de l’inici dels entrenaments com dels partits, convocatòries, desplaçaments o qualsevol acte al qual sigui convocat pel FC SANT CELONI.
 • Tenir cura del material esportiu del FC SANT CELONI i de les seves instal·lacions fent un ús adequat i correcte dels mateixos.
 • Retornar en perfectes condicions l’equipament que li sigui facilitat pel FC SANT CELONI a la finalització de cada temporada.
 • Comportar-se amb correcció i respecte en els entrenaments, partits, amb altres jugadors/es, companys/es, àrbitres, entrenadors i qualsevol persona relacionada amb el FC SANT CELONI i amb el públic en general. Queda totalment prohibit fumar mentre s’estigui sota la responsabilitat de l’entrenador.
 • Comprometre’s en el desenvolupament de l’activitat esportiva durant la temporada, sense perjudicar els interessos esportius del FC SANT CELONI.
 • La conducta dels jugadors/es del FC SANT CELONI ha de ser sempre correcta tant en els partits, actes, entrenaments, desplaçaments, concentracions,  etc.
 • Els jugadors no podran utilitzar el mòbil dins el vestidor.
 • El jugador/a del FC SANT CELONI estarà a disposició sempre que sigui convocat per equips de categoria superior o inferior i es compleixin les normes federatives.
 • Una vegada equipats, abans de sortir a jugar o a entrenar no es podrà entrar al terreny de joc fins rebre instruccions dels entrenadors.
 • És norma obligatòria que tots els jugadors/es que surtin al camp per a disputar un partit ho facin junts i en fila, saludant des del centre  del camp (amb independència de la quantitat de públic assistent). Una vegada s’acabi el partit els jugadors saludaran als jugadors de l’altre equip, a l’àrbitre, al públic i també als jugadors/es de la banqueta, de manera conjunta i amb l’entrenador, independentment del resultat del partit.
 • És un deure obligatori de tots els jugadors/es la higiene personal. Estan obligats a dutxar-se desprès de tots els entrenaments i partits. La dutxa es podrà suprimir a criteri de l’entrenador sempre que les instal·lacions no compleixin les condicions higièniques sanitàries i/o sota causa degudament justificada per algun familiar o tutor legal del jugador. En categories d’escoleta i prebenjamí es crearà aquest hàbit progressivament.
 • Els jugadors hauran d’estar pendents en la mesura que sigui possible, del sistema de comunicació de l’equip (email, wathsapp, …), el qual serà creat per l’entrenador/delegat per poder informar de la manera més efectiva possible de canvis d’entrenaments, partits i/o altres informacions que afectin al grup.
 • Constitueix un deure dels jugadors el respecte de les normes de convivència dins i fora de les instal·lacions del FC SANT CELONI. Aquest deure es concreta en les següents obligacions:
  • Respectar les normes i decisions del Reglament de Règim Intern del club.
  • Respectar i utilitzar correctament els béns materials i les instal·lacions del FC SANT CELONI.
  • Respectar les decisions adoptades pels entrenadors pel que fa l’apartat esportiu.
 • Els jugadors hauran de mantenir un comportament adequat, no se’ls permet criticar a companys, personal del club, àrbitres o contraris en les xarxes socials. Així mateix tampoc han d’utilitzar un vocabulari groller ni tampoc tenir actituds provocatives.
 • Els jugadors en cap cas abandonaran el recinte esportiu sense prèvia autorització d’entrenador/delegat.
 • No participar durant la temporada en cap campionat o partit amistós de qualsevol esport, o de competició al marge del seu equip, si no compta amb el consentiment del coordinador i/o entrenador del club.

PARES, MARES, TUTORS I FAMILIARS    

La inscripció d’un jugador/a al FC SANT CELONI suposa el coneixement i l’acceptació per part dels pares/mares, tutors, de l’ideari i la normativa interna, així com procurar que els seus fills i filles les respectin.   

El FC SANT CELONI per tot el què fa a transferències i drets federatius … del nen/jugador es relacionarà amb els pares/tutor. En cap cas es relacionarà amb representants, o agents.   

DRETS DEL PARES

 • Els pares/tutors tenen el dret a ser informats de l’evolució del jugador durant la temporada.  
 • Els drets i les obligacions dels pares recollits en el present Reglament, s’entendran referits, en el cas d’absència d’aquests, als tutors o representant legal del jugador/a. 
 • Els pares/tutors tenen dret a una adequada formació dels seus fills, d’acord a la metodologia del club i als valors que s’imparteixen.   

DEURES DELS PARES

 • Al principi de cada temporada, facilitaran al FC SANT CELONI les dades identificatives, administratives i autoritzacions que se sol·licitin. 
 • Es responsabilitzaran que la documentació sol·licitada pel FC SANT CELONI sigui vigent i lliurada dins dels terminis assenyalats.  
 • Es comprometen a efectuar els pagaments acordats amb el FC SANT CELONI. En el cas de quotes impagades, el FC SANT CELONI donarà un primer avís als responsables del jugador, els quals tindran un període de 15 dies per regularitzar la situació de pagament. En el cas de no regularitzar la situació, el FC SANT CELONI retirarà la fitxa federativa del jugador, i aquest no podrà entrenar ni jugar fins la regularització de la mateixa.  
 • No es permetrà la inscripció de cap jugador que tingui deutes pendents amb el Club de temporades anteriors.  
 • Quan sol·licitin la baixa al FC SANT CELONI, no es retornarà cap quantitat abonada al club.  
 • Quan sol·licitin donar-se d’alta al FC SANT CELONI iniciada la temporada, s’abonarà la totalitat del pagament establert.  
 • Durant el període de preinscripcions, l’import que s’abonarà com a paga i senyal o quota inicial no es retornarà.  
 • La devolució dels rebuts podrà suposar la suspensió dels drets del jugador/a fins el seu complet pagament amb interessos i despeses de gestió incloses. 
 • Les despeses generades per les devolucions bancàries provocaran un recàrrec, mínim de 5 euros i màxim l’import cobrat per l’entitat bancaria per la seva devolució, per cada rebut retornat, del qual els pares, mares o tutors del jugadors hauran de fer-se càrrec.
 • Quan els pares del jugador/a sol·licitin donar-se de baixa del FC SANT CELONI per anar a un altre Club, el jugador/a podrà no ser readmès durant la mateixa temporada. El fet que un/a jugador/a marxi del FC SANT CELONI, es considera perjudicial pel bon funcionament en general i el que és més important, afecta a la resta de companys i companyes.
 • No es donarà de baixa un jugador/a una vegada iniciada la temporada i tramitada la fitxa del jugador/a la Federació Catalana de Futbol. Qualsevol excepcionalitat haurà de ser aprovada per la junta directiva.
 • Sempre que no s’utilitzi transport en autobús pels desplaçaments i de manera rotatòria, segons els calendaris establerts, pares/mares hauran d’ajudar a transportar la resta de jugadors/es i col·laborar en els desplaçaments dels jugadors/es als camps de futbol dels equips contraris.
 • En el cas que el pare/mare del jugador/a no pugui col·laborar en el transport dels jugadors/es per no disposar de temps o de carnet de cotxe, aquest haurà de buscar un pare/mare alternatiu/va del seu equip.
 • Si un nombre de pares que superin la majoria decideix que el transport ha de ser en autobús, podran organitzar-ho sense obligar a la resta, fent-se càrrec entre ells de l’import. En aquest cas, el FC SANT CELONI no serà responsable de les conseqüències que es derivin del transport triat pels pares i mares del jugadors/es.
 • Hauran de tenir en els entrenament i partits el mateix comportament correcte exigit als entrenadors, personal del club i jugadors. Pel que fa a partits, hauran de tenir una actitud exemplar envers l’àrbitre i als jugadors, equip tècnic i afició de l’equip contrari, en sintonia amb la filosofia del FC SANT CELONI.
 • L’entrenador podrà demanar als pares/mares la correcció davant de qualsevol comportament inadequat en l’entrenament o partits, iniciant en cas greu l’obertura d’un expedient sancionador.
 • Els pares/mares dels jugadors del FC SANT CELONI reconeixen els drets de formació del FC SANT CELONI durant el temps de permanència, i entenen que en el cas d’haver-hi compensació econòmica als pares o a altres clubs posteriors al traspàs del nostre Futbol Base s’indemnitzarà al FC SANT CELONI amb una part de la mateixa. Per aquest motiu, el FC SANT CELONI podrà sol·licitar la firma d’un contracte als pares del jugador/a amb la finalitat de preservar els drets de formació. Aquest contracte es podrà sol·licitar, per les noves incorporacions, en el moment de matricular-se al FC SANT CELONI i pels jugadors/es ja matriculats en el moment de marxar a una altra escola o entitat esportiva.
 • Els pares hauran d’estar pendents en la mesura que sigui possible, del grup del sistema de comunicació de l’equip (email, whatsapp,…), el qual serà creat per l’entrenador/delegat per poder informar de la manera més efectiva possible de canvis d’entrenaments, partits, etc. En aquest grup s’hauran d’evitar qualsevol tipus de comentaris sobre entrenaments, partits, etc. Només s’utilitzarà per temes informatius relacionats amb el FC SANT CELONI.

CONSELLS ALS PARES

 • Si els nens estan interessats, animar-los a practicar esport. Si un nen no vol jugar, no se l’ha de forçar.   
 • Concentreu-vos en els esforços i l’actuació del nen i de l’equip, més que en el resultat. Això ajuda al nen a establir objectius realistes respecte a la seva habilitat, reduint la importància de guanyar.   
 • Ensenya al nen que l’esforç honest és tan important com la victòria. Inculcar valors i actituds com el respecte, col·laboració, puntualitat, diàleg, responsabilitat, joc net.
 • Animar a jugar sempre d’acord amb les normes del Reglament.
 • Mai ridiculitzis, no cridis a un nen per cometre errors o perdre un partit. Evitar actituds que generin estrès o ansietat (comentaris de decepció, crítics, amenaçadores, etc.).
 • Recorda que els nens participen per la seva pròpia voluntat, i no per la vostra.
 • Recorda que els nens aprenen millor amb l’exemple. Aplaudeix el bon joc, les accions esportives dels dos equips. No cridis als jugadors, a l’entrenador o àrbitres, i menys fer comentaris que ridiculitzin la integritat de les persones. Intenteu controlar les vostres emocions.
 • Respecteu les decisions dels entrenadors, els quals contribueixen d’una manera activa en la formació dels vostres fills.
 • Respecteu les decisions dels àrbitres, ells també contribueixen a la formació dels vostres fills.
 • Recolza tots els esforços en eliminar els abusos físics i verbals en les activitats físiques.
 • Reconeix el valor i la importància dels entrenadors, donant el seu temps i els seus recursos proporcionant als nens la millor formació, tant esportiva com personal, mereixent el seu recolzament; respectant les seves decisions tant en entrenaments com en partits i no interferint en les seves decisions i en el seu treball.
 • Evita castigar per mitjà del futbol, busca altres recursos que no perjudiquin al jugador, als seus companys i a l’escola en general, sent aconsellable el diàleg amb el Coordinador de Secció.

ENTRENAMENTS   

 • Els dies i hores d’entrenament de cada equip es designaran, de comú acord entre els entrenadors i el coordinador a principis de temporada i tenint en compte el nombre d’equips, el calendari de partits i la disponibilitat de les instal·lació.  
 • Els entrenaments es realitzaran sempre en les instal·lacions designades pel FC SANT CELONI, excepte  en situacions puntuals que motivin la seva ocupació per altres esdeveniments, o en alguns casos en que l’entrenador consideri necessari sortir  de les mateixes per a realitzar exercicis físics, prèvia informació al Coordinador.  
 • Els entrenaments es realitzaran per norma, per les tardes i fora de l’horari escolar, excepte  en cas de dies festius o no lectius en els que, per major comoditat, es podrà modificar l’horari, previ acord per part dels entrenadors i coordinador.
 • Per principi, s’assignarà l’horari més proper a les finalitzacions de les classes a les categories de menors edat.
 • Els dies i horaris d’entrenament assignats a cada equip es podran modificar excepcionalment,  per necessitat dels entrenadors o disponibilitat de les instal·lacions, avisant amb anterioritat als jugadors afectats.
 • El Coordinador podrà cancel·lar  o suspendre un entrenament si, al seu parer, les condicions climàtiques no són les adequades pels jugadors.

PARTITS 

La data i hora de celebració  de cada partit, amb indicació del lloc, equip contrari i hora de convocatòria, serà traslladada per part dels entrenadors a jugadors, pares, mares i tutors amb la suficient antelació.

 • Cada jugador haurà d’estar present al lloc de citació i a l’hora de convocatòria fixada pel seu entrenador.  
 • El jugador haurà d’assistir a tots els partits i actes a que sigui convocat amb l’antelació determinada pel seu entrenador. Si un jugador està sancionat, lesionat o queda fora de la convocatòria acompanyarà a la resta de l’equip en els partits on l’equip jugui com a local.  
 • Setmanalment i abans de la comunicació a la Federació Catalana de Futbol s’establiran els horaris i camps de joc de cadascun dels partits, podent-se sol·licitar per part dels entrenadors algun benefici o prioritat, sempre i quan es notifiqui amb una setmana d’antelació al coordinador.   
 • Durant el desenvolupament del partit, inclosos els descansos, el jugador només atendrà les instruccions i/o recomanacions de l’entrenador o els seus ajudants.
 • El jugador haurà d’aportar en els partits el comportament, la disciplina, dedicació, esforç i motivació adequats per a contribuir a l’èxit de l’equip.
 • Seran considerades greus aquelles faltes de correcció, d’esportivitat i disciplina dins i fora del terreny de joc, encara que no hagi sigut objecte de sanció tècnica o federativa. 

VIATGES i DESPLAÇAMENTS   

 • L’assistència a aquest tipus d’esdeveniments és obligatòria, sempre i quan s’estigui convocat. Les faltes excepcionals  i inevitables (malaltia, imprevistos, etc.), hauran de ser justificades i comunicades a l’entrenador i coordinadors el més aviat possible. 
 • En els viatges, desplaçaments i concentracions  s’hauran de respectar unes normes de convivència amb la finalitat que la imatge tant de l’equip com del FC SANT CELONI sigui la més adequada. 
 • Els entrenadors en cap cas tenen l’obligació de transportar als jugadors en els seus vehicles particulars, responsabilitat que recau en els pares.   

VESTUARI

El vestuari, ja sigui propi o aliè, té una doble utilització. Per una part s’utilitza per a que els jugadors es canviïn de roba, abans i després dels entrenaments i partits i, per un altre, per a rebre instruccions, intercanviar opinions i solucionar problemes interns, relacions amb l’equip, etc., en la màxima intimitat possible. Atès això i que el vestuari ha de ser utilitzat per tots els equips del FC SANT CELONI, hauran de complir-se les següents normes:   

 • El vestuari, ja sigui propi o aliè, queda destinat per a ús exclusiu de jugadors i tècnics.  
 • Cada jugador haurà de mantenir les instal·lacions netes, ordenades, cuidant que al sortir les llums quedin apagades, el material en correcte estat i al seu lloc i les portes tancades, quedant aquests en les condicions que a un li agradaria  trobar.
 • Cada equip es responsabilitzarà que tots els elements del vestuari, com bancs, penjadors, dutxes, lavabos, finestres, reixes, portes d’accés, etc., queden en perfectes condicions per al seu posterior ús.
 • L’actitud del jugador dins del vestuari, propi o aliè, haurà de ser la correcta en tot moment, sense produir deterioraments de cap tipus. Queda prohibit fumar, menjar, beure, fer ús del telèfon mòbil, jugar amb o sense pilota, amagar-se, vessar líquids o introduir objectes de vidre o elements tallants, etc.  
 • És obligació de cada jugador responsabilitzar-se del seu equipament i roba personal, evitant el desordre.  
 • L’incompliment de qualsevol de les dues normes anteriors serà considerat com a falta i es comunicarà al coordinador.  
 • Es recomana fer un ús racional de l’aigua de les dutxes i banys, per a que tots puguin beneficiar-se de la mateixa. L’entrenador limitarà un temps màxim per dutxar-se, vestir-se i sortir del vestuari.
 • D’acord amb la norma 218 apartat 7 del Reglament de la FCF el jugador no abandonarà el vestidor sense autorització de l’entrenador/delegat.   

BANQUETA

Per estar situat al terreny de joc, els seus integrants queden subjectes al Reglament de Joc de la Federació Catalana de Futbol, no obstant això:   

 • Queda prohibida la presència a la banqueta de qualsevol persona allunyada al desenvolupament del partit que s’estigui jugant en aquest moment.  
 • Cada jugador té l’obligació de guardar les formes adequades, tenint en compte que està representant al FC SANT CELONI.
 • L’incompliment de la norma anterior serà considerat com falta i es comunicarà al coordinador.   

  EQUIPAMENT   

 • Els jugadors i tècnics queden obligats, en concentracions, desplaçaments, entrenaments, partits i, en general, qualsevol activitat que el FC SANT CELONI consideri oficial, a fer ús dels uniformes i material esportiu oficials del FC SANT CELONI.  
 • Queda rigorosament prohibit l’ús de material o equipament diferents al del FC SANT CELONI.   
 • L’ús de protectors és obligatori en els partits i totalment recomanable durant els entrenaments per evitar lesions.
 • Les sabates de joc seran escollides per decisió personal de cada jugador, seguint els consells de l’entrenador.
 • Conservació de l’equipament: al llarg de la temporada, cada jugador és responsable de la cura i conservació de la totalitat del seu equipament, havent de mantenir-lo net i en bon estat.
 • Es recomana identificar exteriorment la bossa esportiva, per a la seva ràpida localització en vestuaris i banquetes. De la mateix manera, es recomana posar etiquetes identificatives a la roba per a les categories inferiors del futbol de base.
 • Els jugadors no portaran durant els partits i entrenaments, anells, pírcings, braçalets, ni cap altre complement que pugui ocasionar-li a ell o als companys algun tipus de lesió.   

INSTAL·LACIONS I MATERIAL   

El FC SANT CELONI, a més de les persones que el constitueixen, està conformat pel conjunt de béns que li han estat prestats pel desenvolupament de les seves tasques per part de l’Ajuntament, entitats, així com dels que s’hagi anat dotant per si mateix. La gestió d’aquests béns correspon al FC SANT CELONI, i tots els integrants del mateix tenen el deure de respectar i conservar aquest patrimoni procurant el seu màxim aprofitament. Tota utilització dels mateixos no prevista en el Reglament de Règim Intern haurà de ser aprovada pel FC SANT CELONI i estar en coherència amb els objectius. El Futbol Base del FC SANT CELONI, tenint en compte les seves possibilitats, serà receptiva  a la sol·licitud externa de locals, pel desenvolupament d’activitats esportives i formatives. Instal·lacions esportives: en les instal·lacions esportives tenen lloc els entrenaments i partits dels diferents equips del FC SANT CELONI i la seva utilització s’acomodarà a les següents determinacions:   

 • Cada equip té assignat el seu horari i zona del camp per utilitzar-lo. En els entrenaments es obligatòria la puntualitat tant en els inicis com en la finalització, de manera que es puguin coordinar els horaris dels diferents equips del FC SANT CELONI.   
 • El Coordinador conjuntament amb els entrenadors, seran els responsables de coordinar la bona utilització i conservació de les mateixes, conforme a les indicacions establertes anteriorment.  
 • Sempre que hi hagi algun equip en qualsevol instal·lació, hi haurà d’haver l’entrenador encarregat de l’equip.
 • Les activitats esportives començaran puntualment i finalitzaran amb l’antelació suficient per donar marge als esportistes per a que el material utilitzat quedi en el seu lloc, com per a dutxar-se i vestir-se amb rapidesa i ordre.
 • Terreny de joc: l’ús del terreny de joc serà regit per les actuacions de bona conducta, que es garantirà amb la presència de l’entrenador de cada equip.
 • Es prohibeix menjar xiclet i pipes en el terreny de joc.
 • Es prohibeix taxativament penjar-se de qualsevol de les porteries, canons de reg, tanques i/o altres elements que formin part de les instal·lacions.
 • La gespa artificial s’ha de protegir, no estirant filaments de gespa i no arrancant el cautxú que serveix de base. 
 • No s’arrossegarà el material d’entrenament pel damunt la gespa: porteries…
 • El FC SANT CELONI efectuarà el manteniment de les instal·lacions, de la gespa i de l’equipament esportiu que fixi el manual d’ús i manteniment del fabricant i/o empresa instal·ladora corresponent. Així mateix, s’efectuarà el corresponent manteniment de les condicions d’higiene dins dels vestuaris i locals utilitzats pel Club.   

RÈGIM DISCIPLINARI    

El règim disciplinari regulat en el Reglament s’entén sense perjudici de la responsabilitat civil, penal o de règim disciplinari intern, en què poguessin incórrer les persones físiques o jurídiques compreses en l’àmbit de la seva aplicació.  Sense perjudici d’accions posteriors, els entrenadors podran adoptar les mesures necessàries  redactades en el Reglament per tal de mantenir l’ordre dins de l’equip de manera immediata, comunicant-ho més endavant al coordinador. Els membres de la junta directiva, el coordinador i els entrenadors en particular, tindran cura en la prevenció de les actuacions disciplinàries presents en el Reglament a través del contacte i col·laboració constant.   

Les infraccions es poden classificar en lleus, greus i molt greus.    

FALTES LLEUS 

 • Les faltes injustificades reiterades de puntualitat  
 • Les faltes injustificades, no reiterades, d’assistència als entrenaments i/o partits.  
 • Actitud passiva en l’acompliment de les ordres i instruccions en els entrenaments i/o partits.  
 • El descuit en la conservació de les instal·lacions esportives del FC SANT CELONI i també dels seus materials. 
 • No portar la roba esportiva del FC SANT CELONI en les convocatòries o altres activitats que ho requereixin.   

FALTES GREUS 

 • Les faltes injustificades reiterades de puntualitat d’entrenadors i jugadors. (Quantes?) 
 • Les faltes injustificades reiterades d’assistència als entrenaments i/o partits (Quantes?) 
 • Sempre que hi hagi una necessitat del FC SANT CELONI, negar-se a anar convocat en una categoria inferior o superior sense causa que ho justifiqui.
 • Falta de respecte, amenaces, insults i ofenses a àrbitres, entrenadors, membres de la Comissió Esportiva, directius, treballadors i col·laboradors del FC SANT CELONI, el públic i la resta d’autoritats esportives.
 • Actes d’indisciplina a qualsevol persona vinculada al FC SANT CELONI o a altres que doni una imatge negativa al club.
 • Registrar vídeos i fotos en els espais de vestidors i poder-ne fer un ús irresponsable.
 • Causar danys greus a les instal·lacions o en el material.
 • El no compliment o bé trencament d’una sanció lleu.
 • Cometre tres faltes lleus al llarg de la temporada.
 • Fumar en les concentracions prèvies als partits.
 • Abandonar el camp, en partits i/o entrenaments, sense el permís de l’entrenador.
 • Fer us del mòbil dins el vestidor.
 • Portar, durant entrenament i/o partits, objectes que puguin causar ferides o lesions als companys i/o jugadors contraris.
 • Faltar al respecte als companys d’equip o a qualsevol altre persona relacionada amb el club, àrbitres, públic o jugadors rivals.    

 FALTES MOLT GREUS 

 • Les agressions als àrbitres, jugadors, entrenadors, directius, treballadors i col·laboradors del FC SANT CELONI, el públic i la resta d’autoritats esportives.  
 • Els comportaments antiesportius que impedeixin la realització d’un partit, una sessió d’entrenament o una competició o que obliguin a suspendre-la temporalment o definitiva.  
 • El consum de substàncies tòxiques durant les concentracions/desplaçaments previs al partit.
 • El no compliment o bé trencament d’una sanció greu.
 • Cometre dues faltes greus al llarg de la temporada.    

SANCIONS 

FALTES LLEUS 

 • L’avís  
 • L’amonestació privada.  
 • Amonestació privada i comunicada als pares.  
 • Privació de l’activitat que s’està desenvolupant.   

FALTES GREUS 

 • Reunió del coordinador amb els pares del jugador.  
 • Privació d’anar convocat durant els partits oficials que el coordinador cregui convenient, però sense deixar d’assistir a les sessions d’entrenaments.  
 • Privació de la pràctica esportiva del FC SANT CELONI pel període que el coordinador cregui convenient.    

FALTES MOLT GREUS 

 • Privació de la pràctica esportiva del FC SANT CELONI pel període que el coordinador cregui convenient.
 • L’expulsió definitiva pel que resta de temporada esportiva.
 • Expulsió definitiva del FC SANT CELONI.   

En l’aplicació de les sancions es tindran en compte els actes de disculpa i d’assumpció de culpes per part del jugador/a. 

Els jugadors que durant la temporada hagin comès faltes greus i/o molt greus, el coordinador conjuntament amb la junta directiva del FC SANT CELONI analitzaran el cas i podran condicionar la seva matriculació per a la següent temporada.   

La competència per l’aplicació de les mesures correctores la sosté:   

 • El coordinador, per delegació de la junta directiva, el qual serà l’encarregat d’establir les sancions per les faltes classificades de lleus, greus i molt greus.   
 • La junta directiva, la qual serà l’encarregada d’establir les mesures correctores de les infraccions molt greus que en donarà coneixement el coordinador.   

TRAMITACIÓ DE LES MESURES CORRECTORES   

En el moment que un jugador/a cometi una falta, el coordinador procedirà  a trametre la causa per aplicar, segons el cas, la mesura correctora adient.    

Prèviament a la interposició de qualsevol mesura correctora, en les faltes greus i molt greus, el jugador/a infractor serà escoltat pel Coordinador, el seu entrenador i els seus pares/tutors legals.    

En el cas que la tramitació es dugui a terme pel coordinador, aquest mantindrà informada a la junta directiva sobre la causa en tràmit. La junta directiva estarà informada de totes les infraccions greus i molt greus que s’apliquen, així mateix serà coneixedora de la infracció comesa.   

En el cas que el jugador hagi de ser expulsat de forma temporal o definitiva, per la interposició d’una mesura correctora, el coordinador haurà d’informar a la junta directiva i obtenir l’aprovació de la mateixa.    

ANNEXES   

Cada equip podrà afegir ens els annexes les particularitats que l’entrenador i els jugadors acordin.  Aquests annexes caldrà que respectin la normativa del Club i han d’estar autoritzades pel coordinador.   

Aquest Règim Intern és el vigent per la temporada 2018- 2019.   

Quedem a la vostra disposició per a qualsevol aclariment i us donem la benvinguda al FC SANT CELONI.   

 

FÚTBOL CLUB SANT CELONI

Back To Top